អំពីយើង

BITEX មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី ហើយត្រូវបានបង្កើតឡើងជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មទៅលើផ្នែកអភិវឌ្ឍន៏ប្រព័ន្ធនៅក្នុងឆ្នាំ 2010 ។ BITEX បានដាក់បញ្ចូលសាខារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ 2014​ និង​បាន​បង្កើត​ភាព​ជា​ដៃ​គូរ​ដើម្បី​​ផ្តល់​សេ​វាកម្ម​របស់ខ្លួនក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធកម្មវិធីដ៏ល្អបំផុត បូករួមជាមួយនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ។

BITEXបានផ្តល់សេវាកម្មទៅកាន់អតិថិជនផ្សេងៗគ្នា ម្យ៉ាងទៀតសេវាកម្មទាំងនោះគឺកុំពុងតែដឹកនាំឧស្សាហកម្មនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលវាជាតម្រូវការនិងការចង់បានរបស់អតិថិនជននីមួយទៅតាមការចំណាយ និង រយៈពេល ជាពិសេសនៅប្រទេសជប៉ុន។

ក្រុមការងាររបស់យើងសហការណ៏ជាមួយក្រុមការងាររបស់អ្នក​ដោយគោរពទៅតាមគោលការណ៏ការងារ និង ចែករំលែកភាពជោកជ័យទៅអោយក្រុមរបស់អ្នកទៅលើគំរោងដែលបានធ្វើ ដោយធានានូវគុណភាព រយះពេលកំណត់ ហើយនិង ការពេញចិត្តនៅពេលបញ្ចប់កិច្្ចការ។

លើសពីនេះទៅទៀត, អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងនឹងជួយឱ្យក្រុមរបស់អ្នកបញ្ចប់ការនូវ ការស្ថាបនា និងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធកម្មវិធីដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់ពីរអ្នក និង ធានានូវដំណើរការទាំងមូលនៃការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធកម្មវិធី រូមទាំងការធ្វើរបាយការណ៏ទៅកាន់អ្នកដូចដែលបានព្រមព្រៀង។

BITEX PTE LTD

ទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅប្រទេសសិង្ហបុរី

150 Orchard Road, Singapore 238841

ទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅប្រទេសកម្ជុជា

ផ្លូវ ម៉ៅសេទុង​​ ផ្ទះលេង ៦Z16 សង្កាត់​​ ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌ​ ចំាការមន រាជធានីភ្នំពេញ​​, +855 12 348 739