ការធ្វើការនៅ BITEX

ឧកាស់ការងានៅ BITEX. អ្នកនឹងត្រូវបានជំរុញដោយភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាកំរឹតខ្ពស់ សំរាប់បំលាស់ប្តូរនៃក្រុមហ៊ិននានាដែលមកពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នាអោយក្លាយជាសមាជិករបស់ពួកយើង។ ការិយាល័យរបស់ពួកយើងមានទីតាំងនៅចំកណ្តាលក្រុងភ្នំពេញដែលជារាធានីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ បរិបទការងាររបស់ពួកយើងគឺមានភាពបត់បែន ភាពសហការ និង ជួយគ្នាដោយអស់ពីចិត្ត។

ជួយអ្នកអោយមានភាពរីកចំរើន

ដើម្បីផ្តល់នូវសេវាកម្នដែសមានគុនភាពខ្ពស់និងបំពេញចិត្តអតិថិជន ភាពរីកចំរើននិងការអភិវឌ្ឍន៏របស់សមាជិកពួកយើងគឺជាកត្តាសំខាន់មួយក្នុងចំណោមកត្តាសំខាន់ផ្សេងៗទៀត។ ពួកយើងអោយតំលៃសមាជិករបស់ពួកយើង ហើយផ្តល់ឧកាសអោយពួកគាត់ដើម្បីអោយពួកគាត់ទទួលបាននិងរីកចំរើនទាំងចំណេះដឹងនិងជំនាញ។ អ្នកនឹងមានការអភិវឌ្ឍន៏តាមរយៈការអនុវត្តន៍ដោយផ្ទាល់ក្នុងពេលធ្វើការ។

មុខតំណែងត្រូវការ

 • ប្រធានគំរោង
 • ជំនួយការប្រធាន
 • ប្រធានក្រុម
 • អ្នកបង្កើតប្រព័ន្ធវេបសាយ
 • អ្នកបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទ
 • វិស្វករបណ្តាញណែតវើក
 • អ្នកបង្កើតវេបសាយ

  BITEX កំពុងត្រុវការ អ្នកបង្កើតវេបសាយ ពេញម៉ោង
  អតិថិជនរបស់ពួកយើងគឺជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនបង្កើតប្រព័ន្ធផង និង ជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនប្រត្តិបត្តការអាជីវកម្មផង ដែលទាមទារអោយយើងបង្កើត ប្រព័ន្ធបែបសាហការ និង រឺក៏ ប្រព័ន្ធអាជីវកម្មទាំងឡាយ ដូចជា​ CRM ការលក់តាមអ៊ីនធឺណែត និង ចែកចាយមាតិកា ជាដើម

  សូមផ្ញើជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកហើយអនុញ្ញាតឱ្យយើងដឹងពីរបៀបដែលអ្នកអាចធ្វើការជាមួយយើង
  *គោលការណ៍ភាពឯកជន: ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបញ្ចេញទៅភាគីទីបីណាមួយផ្សេងទៀតលើកលែងតែការអនុវត្តច្បាប់

  កន្លែងធ្វើការ ទីស្នាក់ការនៅកម្ពុជា
  ទំនួលខុសត្រូវ សរសេរនិងរៀបចំឯកសារ ដូចជា ការរចនា UI បែបបទកម្មវិធី និង គ្រោងការណ៍មូលដ្ឋានទិន្នន័យ ជាដើម
  សរសេរកុដ​ សាមញ្ញ មានរបៀបរាបរយ និងងាយយល់រចនានិងអភិវឌ្ឍន៏ ផ្នែកថ្មីបន្តរ
  កែតម្រូវកំហុសឈ្គង់ និង ដោះស្រាយបញ្ហាដំនើរការ
  ជំនាញ
  តម្រូវការ:
  ទាមទារអោយមានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធផ្នែក PHP Mysql យ៉ាងតិច ៣ ឆ្នាំ
  ចំណង់ចំណូលចិត្ត:
  ទាមទារអោយមានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធផ្នែក HTML CSS និង JavaScript
  បុគ្គលិកលក្ខណៈ មានភាពជាអ្នកផ្តើម មានទំនួលខុសត្រូវ អាចធ្វើការជាក្រុម ចេះជួយគ្នា ចេះជំរុញចិត្តខ្លួនឯង និង រស់រាយរាក់ទាក់
  លក្ខខណ្ឌការងារ
  ថ្ងៃធ្វើការ: ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ
  ម៉ោងធ្វើការ: ម៉ោងធ្វើការ គឺផ្លាស់ប្តូរបាន(ម៉ោងសំខាន់: ១០:០០ - ១៥:០០)
  ថ្ងៃឈប់សម្រាក់: ថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺគោរពតាមប្រតិទិនផ្លូវការ និង ច្បាប់ការងារ របស់ប្រទេសកម្ពុជា
  ប្រាក់ខែ: ប្រាក់ខែចាប់ពី៣០០ដុល្លា ដល់ ១០០០ដុល្លា អាស្រ័យលើចំណេះដឹង ជំនាញ និង បទពិសោធន៍
  ផ្សេងៗទៀត: ការញុាំអាហារពេលល្ងេចក្នុងមួយខែម្តង
 • ជំនួយការប្រធាន

  BITEX កំពុងត្រុវការ អ្នកបង្កើតវេបសាយ ពេញម៉ោង
  អតិថិជនរបស់ពួកយើងគឺជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនបង្កើតប្រព័ន្ធផង និង ជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនប្រត្តិបត្តការអាជីវកម្មផង ដែលទាមទារអោយយើងបង្កើត ប្រព័ន្ធបែបសាហការ និង រឺក៏ ប្រព័ន្ធអាជីវកម្មទាំងឡាយ ដូចជា​ CRM ការលក់តាមអ៊ីនធឺណែត និង ចែកចាយមាតិកា ជាដើម

  សូមផ្ញើជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកហើយអនុញ្ញាតឱ្យយើងដឹងពីរបៀបដែលអ្នកអាចធ្វើការជាមួយយើង
  *គោលការណ៍ភាពឯកជន: ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបញ្ចេញទៅភាគីទីបីណាមួយផ្សេងទៀតលើកលែងតែការអនុវត្តច្បាប់

  កន្លែងធ្វើការ ទីស្នាក់ការនៅកម្ពុជា
  ទំនួលខុសត្រូវ សរសេរនិងរៀបចំឯកសារ ដូចជា ការរចនា UI បែបបទកម្មវិធី និង គ្រោងការណ៍មូលដ្ឋានទិន្នន័យ ជាដើម
  សរសេរកុដ​ សាមញ្ញ មានរបៀបរាបរយ និងងាយយល់រចនានិងអភិវឌ្ឍន៏ ផ្នែកថ្មីបន្តរ
  កែតម្រូវកំហុសឈ្គង់ និង ដោះស្រាយបញ្ហាដំនើរការ
  ជំនាញ
  តម្រូវការ:
  ទាមទារអោយមានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធផ្នែក PHP Mysql យ៉ាងតិច ៣ ឆ្នាំ
  ចំណង់ចំណូលចិត្ត:
  ទាមទារអោយមានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធផ្នែក HTML CSS និង JavaScript
  បុគ្គលិកលក្ខណៈ មានភាពជាអ្នកផ្តើម មានទំនួលខុសត្រូវ អាចធ្វើការជាក្រុម ចេះជួយគ្នា ចេះជំរុញចិត្តខ្លួនឯង និង រស់រាយរាក់ទាក់
  លក្ខខណ្ឌការងារ
  ថ្ងៃធ្វើការ: ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ
  ម៉ោងធ្វើការ: ម៉ោងធ្វើការ គឺផ្លាស់ប្តូរបាន(ម៉ោងសំខាន់: ១០:០០ - ១៥:០០)
  ថ្ងៃឈប់សម្រាក់: ថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺគោរពតាមប្រតិទិនផ្លូវការ និង ច្បាប់ការងារ របស់ប្រទេសកម្ពុជា
  ប្រាក់ខែ: ប្រាក់ខែចាប់ពី៣០០ដុល្លា ដល់ ១០០០ដុល្លា អាស្រ័យលើចំណេះដឹង ជំនាញ និង បទពិសោធន៍
  ផ្សេងៗទៀត: ការញុាំអាហារពេលល្ងេចក្នុងមួយខែម្តង
 • ប្រធានក្រុម

  BITEX កំពុងត្រុវការ អ្នកបង្កើតវេបសាយ ពេញម៉ោង
  អតិថិជនរបស់ពួកយើងគឺជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនបង្កើតប្រព័ន្ធផង និង ជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនប្រត្តិបត្តការអាជីវកម្មផង ដែលទាមទារអោយយើងបង្កើត ប្រព័ន្ធបែបសាហការ និង រឺក៏ ប្រព័ន្ធអាជីវកម្មទាំងឡាយ ដូចជា​ CRM ការលក់តាមអ៊ីនធឺណែត និង ចែកចាយមាតិកា ជាដើម

  សូមផ្ញើជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកហើយអនុញ្ញាតឱ្យយើងដឹងពីរបៀបដែលអ្នកអាចធ្វើការជាមួយយើង
  *គោលការណ៍ភាពឯកជន: ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបញ្ចេញទៅភាគីទីបីណាមួយផ្សេងទៀតលើកលែងតែការអនុវត្តច្បាប់

  កន្លែងធ្វើការ ទីស្នាក់ការនៅកម្ពុជា
  ទំនួលខុសត្រូវ សរសេរនិងរៀបចំឯកសារ ដូចជា ការរចនា UI បែបបទកម្មវិធី និង គ្រោងការណ៍មូលដ្ឋានទិន្នន័យ ជាដើម
  សរសេរកុដ​ សាមញ្ញ មានរបៀបរាបរយ និងងាយយល់រចនានិងអភិវឌ្ឍន៏ ផ្នែកថ្មីបន្តរ
  កែតម្រូវកំហុសឈ្គង់ និង ដោះស្រាយបញ្ហាដំនើរការ
  ជំនាញ
  តម្រូវការ:
  ទាមទារអោយមានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធផ្នែក PHP Mysql យ៉ាងតិច ៣ ឆ្នាំ
  ចំណង់ចំណូលចិត្ត:
  ទាមទារអោយមានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធផ្នែក HTML CSS និង JavaScript
  បុគ្គលិកលក្ខណៈ មានភាពជាអ្នកផ្តើម មានទំនួលខុសត្រូវ អាចធ្វើការជាក្រុម ចេះជួយគ្នា ចេះជំរុញចិត្តខ្លួនឯង និង រស់រាយរាក់ទាក់
  លក្ខខណ្ឌការងារ
  ថ្ងៃធ្វើការ: ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ
  ម៉ោងធ្វើការ: ម៉ោងធ្វើការ គឺផ្លាស់ប្តូរបាន(ម៉ោងសំខាន់: ១០:០០ - ១៥:០០)
  ថ្ងៃឈប់សម្រាក់: ថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺគោរពតាមប្រតិទិនផ្លូវការ និង ច្បាប់ការងារ របស់ប្រទេសកម្ពុជា
  ប្រាក់ខែ: ប្រាក់ខែចាប់ពី៣០០ដុល្លា ដល់ ១០០០ដុល្លា អាស្រ័យលើចំណេះដឹង ជំនាញ និង បទពិសោធន៍
  ផ្សេងៗទៀត: ការញុាំអាហារពេលល្ងេចក្នុងមួយខែម្តង
 • អ្នកបង្កើតប្រព័ន្ធវេបសាយ

  BITEX កំពុងត្រុវការ អ្នកបង្កើតវេបសាយ ពេញម៉ោង
  អតិថិជនរបស់ពួកយើងគឺជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនបង្កើតប្រព័ន្ធផង និង ជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនប្រត្តិបត្តការអាជីវកម្មផង ដែលទាមទារអោយយើងបង្កើត ប្រព័ន្ធបែបសាហការ និង រឺក៏ ប្រព័ន្ធអាជីវកម្មទាំងឡាយ ដូចជា​ CRM ការលក់តាមអ៊ីនធឺណែត និង ចែកចាយមាតិកា ជាដើម

  សូមផ្ញើជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកហើយអនុញ្ញាតឱ្យយើងដឹងពីរបៀបដែលអ្នកអាចធ្វើការជាមួយយើង
  *គោលការណ៍ភាពឯកជន: ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបញ្ចេញទៅភាគីទីបីណាមួយផ្សេងទៀតលើកលែងតែការអនុវត្តច្បាប់

  កន្លែងធ្វើការ ទីស្នាក់ការនៅកម្ពុជា
  ទំនួលខុសត្រូវ សរសេរនិងរៀបចំឯកសារ ដូចជា ការរចនា UI បែបបទកម្មវិធី និង គ្រោងការណ៍មូលដ្ឋានទិន្នន័យ ជាដើម
  សរសេរកុដ​ សាមញ្ញ មានរបៀបរាបរយ និងងាយយល់រចនានិងអភិវឌ្ឍន៏ ផ្នែកថ្មីបន្តរ
  កែតម្រូវកំហុសឈ្គង់ និង ដោះស្រាយបញ្ហាដំនើរការ
  ជំនាញ
  តម្រូវការ:
  ទាមទារអោយមានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធផ្នែក PHP Mysql យ៉ាងតិច ៣ ឆ្នាំ
  ចំណង់ចំណូលចិត្ត:
  ទាមទារអោយមានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធផ្នែក HTML CSS និង JavaScript
  បុគ្គលិកលក្ខណៈ មានភាពជាអ្នកផ្តើម មានទំនួលខុសត្រូវ អាចធ្វើការជាក្រុម ចេះជួយគ្នា ចេះជំរុញចិត្តខ្លួនឯង និង រស់រាយរាក់ទាក់
  លក្ខខណ្ឌការងារ
  ថ្ងៃធ្វើការ: ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ
  ម៉ោងធ្វើការ: ម៉ោងធ្វើការ គឺផ្លាស់ប្តូរបាន(ម៉ោងសំខាន់: ១០:០០ - ១៥:០០)
  ថ្ងៃឈប់សម្រាក់: ថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺគោរពតាមប្រតិទិនផ្លូវការ និង ច្បាប់ការងារ របស់ប្រទេសកម្ពុជា
  ប្រាក់ខែ: ប្រាក់ខែចាប់ពី៣០០ដុល្លា ដល់ ១០០០ដុល្លា អាស្រ័យលើចំណេះដឹង ជំនាញ និង បទពិសោធន៍
  ផ្សេងៗទៀត: ការញុាំអាហារពេលល្ងេចក្នុងមួយខែម្តង
 • អ្នកបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទ

  BITEX កំពុងត្រុវការ អ្នកបង្កើតវេបសាយ ពេញម៉ោង
  អតិថិជនរបស់ពួកយើងគឺជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនបង្កើតប្រព័ន្ធផង និង ជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនប្រត្តិបត្តការអាជីវកម្មផង ដែលទាមទារអោយយើងបង្កើត ប្រព័ន្ធបែបសាហការ និង រឺក៏ ប្រព័ន្ធអាជីវកម្មទាំងឡាយ ដូចជា​ CRM ការលក់តាមអ៊ីនធឺណែត និង ចែកចាយមាតិកា ជាដើម

  សូមផ្ញើជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកហើយអនុញ្ញាតឱ្យយើងដឹងពីរបៀបដែលអ្នកអាចធ្វើការជាមួយយើង
  *គោលការណ៍ភាពឯកជន: ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបញ្ចេញទៅភាគីទីបីណាមួយផ្សេងទៀតលើកលែងតែការអនុវត្តច្បាប់

  កន្លែងធ្វើការ ទីស្នាក់ការនៅកម្ពុជា
  ទំនួលខុសត្រូវ សរសេរនិងរៀបចំឯកសារ ដូចជា ការរចនា UI បែបបទកម្មវិធី និង គ្រោងការណ៍មូលដ្ឋានទិន្នន័យ ជាដើម
  សរសេរកុដ​ សាមញ្ញ មានរបៀបរាបរយ និងងាយយល់រចនានិងអភិវឌ្ឍន៏ ផ្នែកថ្មីបន្តរ
  កែតម្រូវកំហុសឈ្គង់ និង ដោះស្រាយបញ្ហាដំនើរការ
  ជំនាញ
  តម្រូវការ:
  ទាមទារអោយមានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធផ្នែក PHP Mysql យ៉ាងតិច ៣ ឆ្នាំ
  ចំណង់ចំណូលចិត្ត:
  ទាមទារអោយមានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធផ្នែក HTML CSS និង JavaScript
  បុគ្គលិកលក្ខណៈ មានភាពជាអ្នកផ្តើម មានទំនួលខុសត្រូវ អាចធ្វើការជាក្រុម ចេះជួយគ្នា ចេះជំរុញចិត្តខ្លួនឯង និង រស់រាយរាក់ទាក់
  លក្ខខណ្ឌការងារ
  ថ្ងៃធ្វើការ: ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ
  ម៉ោងធ្វើការ: ម៉ោងធ្វើការ គឺផ្លាស់ប្តូរបាន(ម៉ោងសំខាន់: ១០:០០ - ១៥:០០)
  ថ្ងៃឈប់សម្រាក់: ថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺគោរពតាមប្រតិទិនផ្លូវការ និង ច្បាប់ការងារ របស់ប្រទេសកម្ពុជា
  ប្រាក់ខែ: ប្រាក់ខែចាប់ពី៣០០ដុល្លា ដល់ ១០០០ដុល្លា អាស្រ័យលើចំណេះដឹង ជំនាញ និង បទពិសោធន៍
  ផ្សេងៗទៀត: ការញុាំអាហារពេលល្ងេចក្នុងមួយខែម្តង
 • វិស្វករបណ្តាញណែតវើក

  BITEX កំពុងត្រុវការ អ្នកបង្កើតវេបសាយ ពេញម៉ោង
  អតិថិជនរបស់ពួកយើងគឺជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនបង្កើតប្រព័ន្ធផង និង ជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនប្រត្តិបត្តការអាជីវកម្មផង ដែលទាមទារអោយយើងបង្កើត ប្រព័ន្ធបែបសាហការ និង រឺក៏ ប្រព័ន្ធអាជីវកម្មទាំងឡាយ ដូចជា​ CRM ការលក់តាមអ៊ីនធឺណែត និង ចែកចាយមាតិកា ជាដើម

  សូមផ្ញើជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកហើយអនុញ្ញាតឱ្យយើងដឹងពីរបៀបដែលអ្នកអាចធ្វើការជាមួយយើង
  *គោលការណ៍ភាពឯកជន: ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបញ្ចេញទៅភាគីទីបីណាមួយផ្សេងទៀតលើកលែងតែការអនុវត្តច្បាប់

  កន្លែងធ្វើការ ទីស្នាក់ការនៅកម្ពុជា
  ទំនួលខុសត្រូវ សរសេរនិងរៀបចំឯកសារ ដូចជា ការរចនា UI បែបបទកម្មវិធី និង គ្រោងការណ៍មូលដ្ឋានទិន្នន័យ ជាដើម
  សរសេរកុដ​ សាមញ្ញ មានរបៀបរាបរយ និងងាយយល់រចនានិងអភិវឌ្ឍន៏ ផ្នែកថ្មីបន្តរ
  កែតម្រូវកំហុសឈ្គង់ និង ដោះស្រាយបញ្ហាដំនើរការ
  ជំនាញ
  តម្រូវការ:
  ទាមទារអោយមានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធផ្នែក PHP Mysql យ៉ាងតិច ៣ ឆ្នាំ
  ចំណង់ចំណូលចិត្ត:
  ទាមទារអោយមានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធផ្នែក HTML CSS និង JavaScript
  បុគ្គលិកលក្ខណៈ មានភាពជាអ្នកផ្តើម មានទំនួលខុសត្រូវ អាចធ្វើការជាក្រុម ចេះជួយគ្នា ចេះជំរុញចិត្តខ្លួនឯង និង រស់រាយរាក់ទាក់
  លក្ខខណ្ឌការងារ
  ថ្ងៃធ្វើការ: ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ
  ម៉ោងធ្វើការ: ម៉ោងធ្វើការ គឺផ្លាស់ប្តូរបាន(ម៉ោងសំខាន់: ១០:០០ - ១៥:០០)
  ថ្ងៃឈប់សម្រាក់: ថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺគោរពតាមប្រតិទិនផ្លូវការ និង ច្បាប់ការងារ របស់ប្រទេសកម្ពុជា
  ប្រាក់ខែ: ប្រាក់ខែចាប់ពី៣០០ដុល្លា ដល់ ១០០០ដុល្លា អាស្រ័យលើចំណេះដឹង ជំនាញ និង បទពិសោធន៍
  ផ្សេងៗទៀត: ការញុាំអាហារពេលល្ងេចក្នុងមួយខែម្តង

សូមបំពេញទម្រង់បែបបទខាងក្រោមៈ

សាររបស់អ្នកត្រូវបានផ្ញើហើយ